Tomasz Magda | 29.09.2023

6-etapowy plan reagowania na atak ransomware według Veeam

Jak wynika z raportu Veeam 2023 Global Report on Ransomware Trends, ataki ransomware są bardziej niż powszechne – w ciągu ostatnich 12 miesięcy 85% organizacji doświadczyło co najmniej jednego cyberataku. Co więcej, choć aż 80% z nich zapłaciło okup, jedynie 75% odzyskało dostęp do swoich danych. W 3/4 przypadków celem hakerów były repozytoria kopii zapasowych.

Jak wskazuje Veeam, średnio co szóstej doświadczonej atakiem ransomware organizacji, udało się odzyskać w pełni swoje dane, bez płacenia żadnego okupu. Firmy te rzetelnie podchodziły do kwestii ochrony danych, dbając o niezmnienność i niezawodność tworzonych kopii zapasowych, oraz wdrażając kompleksową strategię reagowania na ransomware, która działała zgodnie z założeniami. Wniosek jest taki, że możliwe jest odzyskanie danych po ataku ransomware, jeśli masz na to konkretny i solidny plan.

Choć dla każdej z organizacji strategia radzenia sobie z atakiem ransomware będzie wyglądać trochę inaczej, z uwagi na specyfikę firmy, branży i danych, Veeam Software udało się opracować uniwersalne 6 elementów planu reagowania na ransomware, który znacząco zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania danych po ataku.

W dużym skrócie krytyczne aspekty planu odzyskiwania danych po ataku ransomware powinny obejmować m.in. takie elementy, jak rekonfigurację systemów, wdrożenie szeregu rygorystycznych środków zapobiegawczych, uruchomienie systemów wczesnego wykrywania i reagowania, plan odzyskiwania danych i przywracania aplikacji oraz schemat komunikacji na wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa w organizacji. Nie można również zapominać o każdorazowym przeprowadzeniu kompleksowej analizy po incydencie, by zabezpieczyć elementy wysokiego ryzyka i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego ataku.

6-etapowy plan reagowania na ransomware w organizacji według Veeam obejmuje:

Etap 1: Działania prewencyjne/ zapobiegawcze

Etap 1 to szereg działań przygotowujących organizację na potencjalny atak ransomware jeszcze przed jego wystąpieniem. Obejmują one edukację pracowników, ocenę ryzyka, wzmacnianie rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, segmentację sieci oraz tworzenie bezpiecznych kopii zapasowych danych.

 1. Edukacja pracowników

Pracownicy są pierwszą linią obrony przed atakami złośliwego oprogramowania, należy więc bezwzględnie przeszkolić ich więc powinieneś przeszkolić ich w zakresie rozpoznawania próby ataków (zwłaszcza phishingowych), potencjalnych zagrożeń oraz sposobów wykrywania oznak zainfekowanych systemów i danych.

 1. Ocena ryzyka

Regularnie przeprowadzana ocena ryzyka pozwala zidentyfikować słabe punkty w zabezpieczeniach przed złośliwym oprogramowaniem i ransomware oraz antycypować prawdopodobieństwo wystąpienia cyberataku przy uwzględnieniu aktualnych zabezpieczeń i specyfiki firmowej infrastruktury IT.

 1. Zabezpieczenie portów i urządzeń końcowych (endpointów)

W tym celu należy uporządkować kwestie zdalnego dostępu w organizacji: wyłączyć nieużywane porty pulpitu zdalnego, ograniczyć pozostałe protokoły zdalnego dostępu do zaufanych hostów oraz zabezpieczyć urządzenia końcowe za pomocą indywidualnych ustawień konfiguracyjnych.

 1. Segmentacja sieci i kontrola dostępu

Segmentowanie dostępu do sieci oraz zasobów może odbywać się z wykorzystaniem VPN oraz narzędzi fizycznych. Warto oddzielić zasoby skierowane do klientów od zasobów wewnętrznych organizacji, stosując również zasadę ograniczonego zaufania przy udzielaniu dostępu do danych. 

 1. Wdrażanie aktualizacji systemów i poprawek (patchy) oprogramowania firmowego

Regularne i skrupulatne dbanie o zgodność z najbardziej aktualnymi wersjami oprogramowania i bieżące wdrażanie poprawek w aplikacjach może znacząco ograniczyć ryzyko włamania oraz cyberataku.

 1. Wdrożenie zasad bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych i redundancji danych

Dobra i staranna strategia tworzenia kopii zapasowych nierzadko stanowi ostatnią linię obrony przed utratą danych po cyberataku. Dlatego regularne tworzenie kopii zapasowych z uwzględnieniem reguły 3-2-1-0, nienaruszalności backupu oraz integralności danych jest podstawowym i bardzo ważnym działaniem prewencyjnym.

Etap 2: Wykrywanie i reagowanie

Bardzo ważne jest, aby szybko reagować na wszelkie incydenty związane z ransomware. Dzięki odpowiednim narzędziom monitorującymczęsto możliwe jest przerwanie ataku jeszcze w trakcie jego trwania. Do tego celu należy wykorzystać narzędzia monitoringu aplikacji i systemów, np. AppDynamics oraz całodobowe systemy alertów. Po wykryciu naruszenia kluczowe jest, by podjąć właściwe kroki i odpowiednie działania, co najprawdopodobniej znacząco zminimalizuje konsekwencje ataku.   

 1. Określenie zagrożonych systemów

Ustalenie, które systemy zostały zaatakowane i natychmiastowe odizolowanie ich od reszty sieci jest pierwszym koniecznym krokiem, który należy wykonać. Jeśli atak dotknął kilka systemów i nie jest możliwe wstępne zweryfikowanie jego zasięgu, należy wyłączyć całą sieć  izolując galwanicznie i elektromagnetycznie (LAN w tym WiFi) środowiska przetwarzania danych.

 1. Wyłączenie urządzeń

Jeśli nie jest możliwe odłączenie urządzeń od sieci, należy wyłączyć zasilanie zainfekowanego sprzętu. Uwaga! Należy pamiętać, że ten krok może usunąć dowody przechowywane w pamięci podręcznej.

 1. Selekcja dotkniętych naruszeniem systemów

Bardzo ważnym etapem jest identyfikacja systemów krytycznych dla ciągłości działania i uszeregowanie ich według ważności pod względem priorytetów organizacji. Zwykle jest to zapisane w Planach Ciągłości Działania lub Procedurach związanych z Disaster Recovery.

 1. Analiza logów

Przejrzenie dzienników systemowych pozwala zidentyfikować potencjalne powody naruszenia danych i prawdopodobną ścieżkę włamania.

 1. Ustalenie prawdopodobnego scenariusza cyberataku

Ustalenie sekwencji zdarzeń prowadzących do ataku pozwoli odkryć sposób, w jaki złośliwe oprogramowanie czy malware były w stanie przeniknąć do Twojej sieci.

 1. Identyfikacja zagrożenia

Zwieńczeniem tego etapu jest identyfikacja oprogramowania ransomware, jego wariantu/ rodzaju oraz pozostałych typów złośliwego oprogramowanie w systemach (jeśli wystąpią).

Etap 3: Komunikacja i raportowanie

Po wystąpieniu naruszenia kluczowe jest jak najszybsze zgłoszenie incydentu oraz dokładne poinformowanie poszkodowanych stron (np. klientów) o tym, co się stało. Szybka i transparentna komunikacja pomoże złagodzić krótko- i długoterminowe konsekwencje, takie jak utrata wiarygodności, straty finansowe wynikające z przestoju, czy kar umownych.

 1. Komunikacja wewnętrzna

Natychmiast po wystąpieniu incydentów należy poinformować wszystkich pracowników i strony, których dotyczą konsekwencje naruszenia o jego przebiegu i krokach podjętych w celu zminimalizowania szkód. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o regularnych aktualizacjach. Od formy i jakości tej komunikacji zależeć będzie także spójność komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.

 1. Powiadomienie odpowiednich władz

Zgłoszenie incydentu lokalnym lub krajowym organom porządku publicznego wynika z lokalnych rozporządzeń oraz legislacji obejmującej specyfikę danej branży. Po wystąpieniu naruszenia należy zatem niezwłocznie spełnić wszystkie zobowiązania prawne w zakresie powiadomienia regulatorów i podmiotów nadzorujących.

 1. Komunikacja zewnętrzna

Powiadomienie klientów i partnerów biznesowych o incydencie oraz opublikowanie odpowiednich informacji dotyczących zakresu szkód jest bardzo ważnym krokiem zaradczym, gdyż należy pamiętać, że przestępcy często grożą ujawnieniem poufnych informacji, aby zmusić ofiary do zapłacenia okupu.

 1. Zachowanie transparentności

Chociaż naturalnym jest, że w pierwszym odruchu firmy chcą ukryć szkodliwe informacje, wiadomości o cyberatakach i naruszeniach zazwyczaj nieuchronnie przedostają się na zewnątrz. Transparentność i szczera, otwarta komunikacja minimalizują szkody dla reputacji organizacji i daje poszkodowanym stronom możliwość podjęcia kroków w celu ochrony swoich wrażliwych danych.

Krok 4: Strategie ograniczania szkód

Przed podjęciem kroków mających na celu usunięcie oprogramowania ransomware z systemu, należy przechwycić i zabezpieczyć obrazy, migawki oraz zawartość pamięci podręcznej wszystkich zainfekowanych urządzeń. Informacje te są pomocne w procesie ustalenia, w jaki sposób systemy zostały naruszone. Ważne jest także, aby zachować informacje przechowywane w pamięci systemowej, logach i metrykach firewalla.

 1. Konsultacje z organami nadzoru bezpieczeństwa

Rozmowa z organem nadzoru bezpieczeństwa właściwym dla Twojej organizacji oraz dostawcą zabezpieczeń pomoże zebrać ważne rekomendacje w zakresie minimalizowania szkód po cyberataku oraz dobrych praktyk dotyczących odzyskiwania danych z kopii zapasowych.

 1. Identyfikacja dotkniętych cyberatakiem systemów
 2. Wyłączenie urządzeń i punktów końcowych VPN, opartych na chmurze publicznej.
 3. Wyłączenie szyfrowania danych po stronie serwera.
 4. Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów utrzymania.

Krok 5: Strategie eliminacji

Głównym celem strategii eliminacji jest usunięcie wszystkich śladów oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania z systemów.

 1. Wyczyszczenie wszystkich zainfekowanych systemów.
 2. Odbudowa systemów korporacyjnych, zaczynając od systemów krytycznych.
 3. Zresetowanie wszystkich haseł.
 4. Usuwanie i blokowanie zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach, podejrzanych stron internetowych i złośliwego oprogramowania.
 5. Wydanie oświadczenia przez wyznaczony organ IT po usunięciu wszystkich śladów oprogramowania ransomware i odbudowie systemów w celu potwierdzenia, że incydent związany z oprogramowaniem ransomware został zakończony.

Krok 6: Odzyskiwanie i przywracanie

W tym momencie można już przywrócić dane i wrócić do pracy. Jest to kluczowy moment, w którym następuje weryfikacja skuteczności strategii przechowywania kopii zapasowych.

 1. Do przywracania systemów należy używać bezpiecznych kopii zapasowych.
 2. Konieczne jest upewnienie się, że kopie zapasowe są wolne od niebezpiecznego kodu w tym ransomware, aby podczas odzyskiwania nie doszło do ponownego zainfekowania odtworzonych systemów.
 3. Opisanie i wdrożenie dobrych praktyk wysnutych na bazie wniosków z cyberataku w celu wzmocnienia środków bezpieczeństwa.
 4. Wdrożenie rozwiązań do ciągłego monitorowania ransomware.
 5. Przeprowadzenie oceny po incydencie.

Najlepsze praktyki reagowania na incydenty związane z oprogramowaniem ransomware

Częstotliwość występowania ataków ransomware jest tak duża, że należy je traktować w tej samej kategorii, co inne plany zarządzania ciągłością działania. Obejmują one strategie radzenia sobie z poważnymi incydentami, klęskami żywiołowymi i odzyskiwaniem po awarii.

Punktem wyjścia dla planu reagowania na incydenty ransomware jest dokładnie zbadany i udokumentowany plan odzyskiwania danych. Zazwyczaj plan ten obejmuje wszystkich interesariuszy, jasne określenie celów odzyskiwania i strategie komunikacji. Plan identyfikuje odpowiedzialne strony i jasno określa działania, które należy podjąć w przypadku ataku ransomware.

Punkty do rozważenia obejmują:

 1. Zespół reagowania: Zidentyfikuj wszystkich członków zespołu reagowania, ich obowiązki i funkcje. Wyznacz lidera odpowiedzialnego za koordynację działań.
 2. Inwentaryzacja: Przygotuj pełną listę wszystkich fizycznych i chmurowych zasobów sprzętowych i programowych, wraz ze schematami ich wzajemnych połączeń, w tym specjalnych, takich jak VPN, wirtualne chmury prywatne, sieci WAN i interfejsy API.
 3. Zasoby krytyczne: Stwórz listę i priorytetyzuj krytyczne funkcje biznesowe, aplikacje, zbiory danych i kopie zapasowe.
 4. Lista kontaktów awaryjnych: Uwzględnij wszystkich pracowników, usługodawców, dostawców i klientów, na których może mieć wpływ incydent ransomware, by w razie potrzeby móc się z nimi natychmiast skontaktować.
 5. Szkolenie: Przeszkol członków zespołu w zakresie ich ról i obowiązków oraz przeprowadź symulację incydentu, aby upewnić się, że każda osoba jest zaznajomiona ze swoją rolą i czuje się w niej komfortowo.
 6. Plan działania na ransomware: Przygotuj szczegółowy plan działania w odpowiedzi na ransomware.
 7. Wnioski i rekomendacje: Dokumentuj wnioski wyciągnięte podczas symulacji szkoleniowych i rzeczywistych ataków.

Sformalizowanie i wdrożenie powyższych praktyk w zakresie ochrony przed oprogramowaniem ransomware pomoże Twojej organizacji szybko i skutecznie zareagować w przypadku ataku oraz wykorzystać kopie zapasowe w celu przywrócenia i ponownego uruchomienia usług. Wykorzystaj więc przygotowany materiał do tego, by na jego bazie stworzyć własną checklistę działań koniecznych do podjęcia w przypadku ataku ransomware w Twojej organizacji.

Artykuł powstał na bazie https://www.veeam.com/blog/ransomware-response-plan.html, dostęp z dnia 27.09.2023

Artykuł został napisany przez człowieka, a nie algorytm sztucznej inteligencji.

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności