Klauzula informacyjna

 1. Dokonując rejestracji na „Lunch Technologiczny” („Wydarzenie”) uczestnik Wydarzenia („Uczestnik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i rozliczenia Wydarzenia.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, KRS 0000719384, REGON: 369508965, NIP: 8943125802 („Organizator”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji Organizatora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 6. Partnerem Wydarzenia jest Veeam.
 7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie przez Organizatora (Administratora) jego danych osobowych, niezbędnych do dokonania rejestracji, Partnerowi Wydarzenia, w celu rozliczenia kosztów Wydarzenia z Organizatorem. W takim wypadku staje się on niezależnym administratorem danych i w razie pozyskania danych spełni stosowny obowiązek informacyjny wobec Uczestników.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i prawo do żądania usunięcia udostępnionych Organizatorowi danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres Organizatora.
 9. Dane osobowe przetwarzane są dla celów organizacji i rozliczenia Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś z chwilą podjęcia czynności, które podlegają obowiązkowi udokumentowania [np. rozliczenie Wydarzenia] zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie powyżej, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Uczestników, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku cofnięcia zgody dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 11. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będą przechowywane do czasu jej odwołania lub upływu okresu, którego zgoda dotyczyła.
 12. W zakresie ochrony danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  b) na podstawie art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) na podstawie art. 17 RODO – prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,
  d) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,
  e) na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Organizatorowi danych osobowych lub przesłania ich innemu administratorowi,
  f) na podstawie art. 21 RODO – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, w tym przetwarzanie odbywa się w celu marketingu bezpośredniego,
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w ww. przepisach.
 13. W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Organizatora.
 14. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, w przypadku, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 15. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności