Klauzula informacyjna

 1. Dokonując rejestracji na „Lunch Technologiczny” („Wydarzenie”) uczestnik Wydarzenia („Uczestnik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji Wydarzenia.

 2. Organizatorem Wydarzenia jest FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, KRS 0000719384, REGON: 369508965, NIP: 8943125802 („Organizator’).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres Organizatora.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 6. Dane osobowe przetwarzane dla celów organizacji Wydarzenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i organizacji Wydarzenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Uczestników, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku cofnięcia zgody dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

 7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub upływu okresu którego zgoda dotyczyła.

 8. W zakresie ochrony danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

i) prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

8. W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Organizatora. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

 • Pańska 96/105
 • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności