Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na Lunch Technologiczny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a) wykorzystanie przez Flowberg IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław), KRS: 0000719384 NIP: 8943125802, REGON: 369508965, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć fotograficznych wykonanych podczas spotkania „Lunch Technologiczny” w dniu 25.04.2024 r. we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283b, 50-­556 Wrocław;

b) opatrzenie wizerunku imieniem i nazwiskiem, tytułem naukowym i/lub nazwą stanowiska/zawodu uczestnika spotkania.

2. Zgoda obejmuje w szczególności wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych i reklamowych, poprzez jego użycie, rozpowszechnienie, publikowanie, utrwalanie oraz powielanie w materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz innych środkach komunikacji elektronicznej Flowberg IT Sp. z o.o.

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich innych państw.

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku zostaje udzielona nieodpłatnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

5. Ponadto przesłanie formularza zgłoszeniowego na Lunch Technologiczny jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem, że zdjęcia i materiały wideo, wykonane podczas spotkania „Lunch Technologiczny” w dniu 25.04.2024 r. we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283b, 50­-556 Wrocław, nie naruszają dóbr osobistych uczestnika spotkania;

b) zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Flowberg IT Sp. z o.o. z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej;

c) oświadczeniem, że jest się osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią powyżej.

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności