REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLOWBERGIT.PL DLA OSÓB FIZYCZNYCH OGÓLNE WARUNKI UMÓW

§1  

Definicje 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 1. Klient / Zamawiający – osoba fizyczna która akceptuje zasady określone w Regulaminie. 
 1. Usługodawca / FLOWBERG IT – FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000719384, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369508965, NIP 8943125802, kapitał zakładowy 100 000.00 zł. 
 1. Zasoby – dane lub informacje w dowolnej formie, przekazywane, przechowywane, udostępniane, modyfikowane lub usuwane przez Klienta w ramach Usługi. 
 1. Usługa – usługa polegająca na dostarczeniu przez FLOWBERG IT sp. z o.o. infrastruktury IT oraz licencji oprogramowania, lub innej usługi informatycznej zdefiniowana w Formularzu Zamówienia i świadczona na podstawie Umowy oraz Regulaminu. 

§2  

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez FLOWBERG IT sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz procedurę reklamacyjną. 
 1. Regulamin jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 1. Akceptacja Regulaminu przy aktywacji Usługi oznacza pełne przyjęcie jego warunków przez Klienta. 
 2. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep są usługami na zamówienie oraz spersonalizowanymi, co oznacza, że nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Po dokonaniu zakupu usługi elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy ani zwrotu środków

§5  

Dostarczenie i korzystanie z Usługi 

 1. FLOWBERG IT sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 
 1. Usługodawca zapewnia odpowiednie warunki techniczne dla ciągłości Usługi, udostępnia informacje techniczne dotyczące Usługi, informuje o wszelkich modernizacjach i aktualizacjach. 
 1. Usługa uruchamiana po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany okres rozliczeniowy, o ile płatność została zrealizowana poprzez Płatności Online. W przypadku wyboru Przelewu Bankowego, termin uruchomienia Usługi to 1 dzień roboczy od zaksięgowania wpłaty. 
 1. Po opłaceniu zamówienia następuje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin, a Klient otrzymuje dane dostępowe do Portalu Klienta. 
 1. W każdym czasie, Usługobiorca może samodzielnie anulować zamówienie, czy też aktywną Usługę z zachowaniem warunków wypowiedzenia określonych w § 9 pkt. 5. 
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych i logicznych swoich urządzeń w celu uniemożliwienia dostępu do tych urządzeń oraz zawartych na nich informacji osobom nieupoważnionym. 
 1. W przypadku zaprzestania korzystania z Usług przez Usługobiorcę wskutek wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, FLOWBERG IT może usunąć całość lub część Zasobów zamieszczonych na Urządzeniach Usługodawcy z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 
 1. Po zakończeniu świadczenia Usługi, FLOWBERG IT usunie z Urządzeń Usługodawcy wszystkie Zasoby należące do Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 
 1. FLOWBERG IT zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub ograniczenia dostępności Usługi ze względów określonych w §7. 

§6  

Zakaz działań bezprawnych 

 1. Usługobiorca nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem tych Usług, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych usługobiorców FLOWBERG IT. 
 1. Zabronione jest wykorzystanie Usług: 
 • w celu wywołania zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia Urządzeń Usługodawcy, 
 • w sposób godzący w integralność systemów informatycznych Usługodawcy, 
 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 
 • w celu lub w sposób umożliwiający rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim (w szczególności nagrań muzycznych, filmów itp.) bez posiadania stosownej licencji, 
 • w celu rozpowszechniania lub udostępniania programów komputerowych przystosowanych do lub powstałych w celu umożliwienia popełnienia czynu zabronionego, 
 • w sposób, który spowodowałby wykorzystanie Urządzeń Usługodawcy w celu popełnienia czynu zabronionego. 
 1. Przy korzystaniu z Usługi Usługobiorca nie może wykonywać działań bezprawnych oraz nie może dopuszczać do zaniechań, których skutkiem mogą być działania bezprawne. 
 1. Usługobiorca nie może dostarczać do udostępnionej przez FLOWBERG IT infrastruktury treści o charakterze bezprawnym. Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się w szczególności: 
 • treści sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety, 
 • treści naruszające prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich, 
 • treści narażające Strony na odpowiedzialność prawną lub mogące wyrządzić Usługodawcy szkodę, 
 1. Usługobiorcy poprzez swoje działania lub zaniechania nie wolno w szczególności: naruszać dóbr osobistych, naruszać praw autorskich, propagować niedozwolonych treści, rozsyłać niezamówionych informacji handlowych, rozsyłać spamu. 
 1. Jeśli Strony uzyskają wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Zasobów przechowywanych przez Usługobiorcę lub związanej z nimi działalności, wówczas Strony, działając w porozumieniu, mają obowiązek niezwłocznie zablokować dostęp do tych Zasobów. 
 1. FLOWBERG IT nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do przechowywanych Zasobów o charakterze bezprawnym, przesłanych przez Usługobiorcę, jeśli dostęp został zablokowany na zawiadomienia uprawnionych organów. 
 1. FLOWBERG IT nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do Zasobów o charakterze bezprawnym, jeśli FLOWBERG IT uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych przesłanych przez Usługobiorcę i niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do nich. 
 1. FLOWBERG IT nie jest obowiązany do sprawdzania Zasobów przechowywanych przez Usługobiorcę na Urządzeniach Usługodawcy. 

§7  

Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi wobec każdego Usługobiorcy, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującego prawa. 
 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli działania Usługobiorcy nie stanowią naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, przed usunięciem lub blokadą Usług Usługodawca może, według swojego uznania, wezwać Usługobiorcę do zaprzestania szkodliwych działań wyznaczając mu termin, po którego bezskutecznym upływie dokona blokady Usług. 
 1. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę informacji, że Usługobiorca wykorzystuje Usługi w sposób niezgodny z regulaminem usługi lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca jest uprawniony, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy, do: czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do całości lub części Zasobów umieszczonych na Urządzeniach Usługodawcy lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w całości lub części lub zaprzestania świadczenia Usługi, co może wiązać się z wypowiedzeniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 1. Ograniczenie korzystania z Usługi lub zablokowanie dostępu do Zasobów na skutek zawinionych działań Usługodawcy nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty Abonamentu, że Strony postanowią inaczej. 
 1. Usługodawca może zawiesić czasowo świadczenie Usług z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji czy modernizacji Urządzeń Usługodawcy, jak również w przypadku konieczności usunięcia awarii lub jej zapobiegnięciu. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac planowych, które mogą spowodować pogorszenie jakości Usług bądź konieczność ich zawieszenia. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług w przypadku zwłoki z zapłatą Abonamentu o co najmniej 14 dni – do czasu uregulowania należności. 

§8 

Reklamacje, Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy 

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku Usługi, w której Klient zobowiązany jest do wykupienia i odnawiania subskrypcji, klient deklaruje przy zakupie minimalny czas trwania usługi. 
 1. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy elektronicznej i powinno być przesłane na adres e-mail Usługodawcy.  
 1. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 
 • jeśli Usługodawca w rażący sposób nie wywiązuje się z postanowień Umowy, po uprzednim, pisemnym wezwaniu Usługodawcy do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni i bezskutecznym upływie takiego terminu, wezwanie do zaprzestania naruszeń winno wskazywać naruszenie oraz oczekiwany sposób jego usunięcia, 
 • w przypadku obniżenia dostępności Usługi poniżej 98 % liczonej  
  w okresie 30 dni poprzedzających wypowiedzenie Umowy. Usługodawca nie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z tej przyczyny, jeżeli otrzymał rekompensatę za brak dostępności Usługi lub jeżeli złożona reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i przyznano Usługobiorcy rekompensatę, 
 • w przypadku nierozpatrzenia reklamacji Usługobiorcy w okresie 28 dni od daty jej skutecznego złożenia (tj. za pośrednictwem kanałów wskazanych w Regulaminie), 
 • w przypadku niewykonania przez Usługodawcę czynności określonych w pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Usługodawcy w terminie 14 dni od daty na ich wykonanie wskazanej w rozpatrzonej reklamacji. 
 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 
 • gdy Usługobiorca opóźnia się z płatnościami za przynajmniej dwa okresy rozliczeniowe, jeśli okresem rozliczeniowym jest okres nie dłuższy niż miesiąc kalendarzowy, 
 • Usługobiorca wykorzystuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową lub Regulaminem lub w inny sposób narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu – po uprzednim, pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni i bezskutecznym upływie takiego terminu,  
 • wezwanie do zaprzestania naruszeń winno wskazywać naruszenie oraz oczekiwany sposób jego usunięcia, doszło do zgodnego z Umową lub Regulaminem zawieszenia lub ograniczenia Usług, które trwało przez co najmniej 2 miesiące, 
 • gdy Usługodawca narusza powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zaniechanie właściwej ochrony Urządzeń Usługobiorcy. 
 1. FLOWBERG IT zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 informuję o wyłączeniu odstąpienia od umowy zgodnie p. 1 i p.13 tej ustawy w przypadku produktów cyfrowych. 
 1. Osoba korzystająca z usług, będąca konsumentem, jest świadoma, że Umowa dotycząca usług oferowanych przez FLOWBERG IT jest umową na świadczenie usługi niestandardowej, wykonanej na zamówienie konsumenta lub mającej na celu zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), informujemy, że w przypadku sprzedaży na odległość usług oferowanych przez FLOWBERG IT jest to zamówienie specjalne, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, co uniemożliwia odstąpienie od umowy. Powyższe postanowienie ma zastosowanie również do abonentów niebędących konsumentami 

§9  

Płatności 

 1. Usługa jest świadczona odpłatnie. W przypadku gdy Klient zobowiązany jest do wykupienia i odnawiania subskrypcji, jej wysokość zależy od wybranych Parametrów Usługi. 
 1. Subskrypcja płatna jest z góry za każdy okres rozliczeniowy na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie wskazanym na fakturze. 
 1. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z datą uruchomienia Usługi. 
 1. Usługodawca będzie wystawiał faktury po dokonanej płatności za usługę lub przedłużenia subskrypcji usługi. 
 1. W przypadku świadczenia Usługi za niepełny okres rozliczeniowy opłata abonamentowa liczona będzie w następujący sposób: liczba dni świadczenia usługi w niepełnym okresie rozliczeniowym (tj. nie stanowiącym pełnego miesiąca kalendarzowego) podzielona przez liczbę dni okresu rozliczeniowego i pomnożona przez wartość Abonamentu. 
 1. W razie nieotrzymania przez Usługobiorcę faktury VAT za usługi świadczone przez Usługodawcę, w terminie, Usługobiorca zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. 
 1. W przypadku braku możliwości korzystania z Usługi w całości lub części z winy Usługobiorcy, w szczególności w przypadku awarii Urządzeń Usługobiorcy, nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności zapłaty Abonamentu. 
 1. Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą FLOWBERG IT oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie  
 1. Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy 

§10  

Poufność 

 1. Strony gwarantują zachowanie poufności danych w tym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się do: 
 • nieujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony oraz wszystkich aspektów współpracy w realizacji Umowy, informacji wynikających bezpośrednio z jej realizacji, w tym danych technicznych i finansowych jakiejkolwiek osobie trzeciej; 
 • ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy przy dochowaniu należytej staranności; 
 • zwrócenia lub zniszczenia, na pisemne żądanie, dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami. 
 1. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy jedna ze Stron uzyskała dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, Strona ta zobowiązuje się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej Strony. 
 1. Strony zobowiązane są do wspólnego ustalenia zakresu i trybu udzielania informacji, które mogą być użyte dla celów marketingowych. 
 1. Strony zobowiązują się stosować bezwzględnie zasady określone w ust. 1-3, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego zwalniają Strony z tego obowiązku. O każdej takiej sytuacji Strona niezwłocznie, pisemnie poinformuje drugą Stronę. 
 1. Wszelkie dane udostępnione Stronie są nadal wyłączną własnością Strony udostępniającej. Rozporządzanie nimi przez Stronę nie wynikające z wykonania Umowy wymaga pisemnej zgody odpowiednio drugiej Strony. 
 1. FLOWBERG IT zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Usługobiorcy uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy w czasie trwania niniejszej Umowy, chyba że przepisy szczegółowe przewidują dłuższy okres ochrony informacji. 
 1. FLOWBERG IT zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy. 
 1. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie. 

§11 

 Zasady ochrony danych osobowych 

 1. Dane osobowe Usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
 1. Administratorem danych osobowych jest FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000719384, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369508965, NIP 8943125802. 
 1. Przetwarzanie ma na celu wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizację obowiązku prawnego (rozpatrzenie reklamacji) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 1. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Usługobiorca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane FLOWBERG IT, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez FLOWBERG IT w celu wykonywania Usługi. Usługobiorca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w RODO. 
 1. FLOWBERG IT może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: 
 • dane personalne, 
 • dane do korespondencji, 
 • dane do weryfikacji podpisu elektronicznego, 
 • adresy elektroniczne, 
 • inne dane niezbędne do świadczenia Usługi, ze względu  
  na właściwości Usługi lub sposób jej rozliczania, 
 • dane charakteryzujące sposób korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO  
  z Usługi (dane eksploatacyjne). 
 1. FLOWBERG IT może udzielać informacji o danych, o których mowa w ust. 5 organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. 
 1. FLOWBERG IT zastrzega, że usunięcie danych osobowych przez Usługobiorcę może skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z Usług. 

§12 

 Postanowienia końcowe 

 1. Warunkiem świadczenia Usługi przez FLOWBERG IT na rzecz Usługobiorcy jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 
 1. Jeśli Usługobiorca zamierza przetwarzać dane osobowe na Urządzeniach Usługodawcy, wówczas zobowiązany jest zawrzeć z FLOWBERG IT umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
 1. FLOWBERG IT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż 30 dni od jego udostępnienia na stronie https://flowbergit.pl 
 1. Przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmiany, chyba że najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie takich zmian doręczy on FLOWBERG IT pisemne oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie niezaakceptowania zmian Regulaminu, Umowa zawarta na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia,  
  przy czym za początek tego okresu uznaje się moment doręczenia oświadczenia o braku akceptacji zmian, a do momentu rozwiązania Umowy stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. 
 1. Niniejszy regulamin opublikowano dnia 19.02.2024 
 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na stronie https://flowbergit.pl oraz wraz z danymi Usługi i poświadczeniami wysyłany na adres e-mail Usługobiorcy podany przy składaniu zamówienia. FLOWBERG IT udostępnia Regulamin na każde żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. 
 1. Do Regulaminu oraz Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
 1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu oraz świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

 • Pańska 96/105
 • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności